Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
Mandaty Karne

Informacje znajdujące się w rejestrze

1. Nazwa zbioru danych; Mandaty karne
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 11 23-400 Biłgoraj, Regon: 950371525
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; nie dotyczy
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; nie dotyczy
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby, których dotyczą mandaty karne
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imie, nazwisko, imiona rodziców,  adres zamieszkania, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego, rodzaj wykroczenia, kwota mandatu
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Od osób których dotyczą oraz innych źródeł niż osoba której dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; Izba Skarbowa w Opolu
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13. Data wpisania zbioru do rejestru; 29.02.2016r.
14. Data dokonania ostatniej aktualizacji; 31.07.2017r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1759
Wprowadzony przez: Piotr Maśko
Data opublikowania: 2016-06-28 07:51:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-03 06:41:44 Piotr Maśko
2016-06-28 08:01:09 Piotr Maśko Publikacja artykułu