Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu piwbilgoraj.nbip.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego piwbilgoraj.nbip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-05-31

Strona http://www.piwbilgoraj.nbip.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: część materiałów opublikowana została przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji i dostosowania formatu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest:
Jacek Sak
adres poczty elektronicznej sak.jacek@wiw.lublin.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 84 686 12 79.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście od podwórza.

Dla osób na wózkach jest podjazd do najniższej kondygnacji.

Przed budynkiem nie ma oznaczonych miejsc parkingowych, na których może zatrzymać się osoba niepełnosprawna. Parking jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Inspektoracie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 914
Wprowadzony przez: Piotr Maśko
Data opublikowania: 2021-03-25 13:11:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-09-16 22:52:32 Piotr Maśko
2021-09-16 22:50:30 Piotr Maśko
2021-03-25 19:17:31 Piotr Maśko
2021-03-25 18:59:20 Piotr Maśko
2021-03-25 13:56:03 Piotr Maśko Publikacja artykułu