Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju

ZARZĄDZENIE NR 203/2010
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

z dnia 22 grudnia 2010r.

 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Biłgoraju

 

Na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poen. zm.) w związku z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§1

Nadaje się statut Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Biłgoraju, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

STATUT

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

W BIŁGORAJU

 

§1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z póżn. zm.);
 4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

§2

 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Biłgoraj.
 2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat biłgorajski.

§3

 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§4

 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
 3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
 4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz przepisach odrębnych.
 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1270
Wprowadzony przez: Piotr Maśko
Data opublikowania: 2014-12-09 14:40:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-12-09 14:42:42 Piotr Maśko
Publikacja artykułu